Διοικητικά Στοιχεία

Στον παρακάτω πίνακα φαίνεται η κατανομή του προσωπικού (μέλη ΔΕΠ, Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Διοικητικό) και των πρωτοετών φοιτητών στα Τμήματα της Σ.Θ.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

 

ΤΜΗΜΑ Μέλη ΔΕΠ Επικουρικό Διδακτικό/ΕΔΙΠ  Διοικητικό Τεχνικό Νέοι προπτυχιακοί φοιτητές
Βιολογίας 49 8 6 - 162
Χημείας 60 12 8 8 269
Γεωλογίας 38 28 4 4 145
Πληροφορικής 28 2 4 - 172
Μαθηματικών 19 8 6 - 224
Φυσικής 66 20 6 7 248