Οδηγός Διοικητικών Διαδικασιών

"Οδηγός Διοικητικών Διαδικασιών της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε. (Επικαιροποίηση Σεπτέμβριος 2021)"Σχετική εικόναΣχετική εικόνα

Ο οδηγός διοικητικών διαδικασιών της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε., ο οποίος εγκρίθηκε στη συνεδρίαση της Κοσμητείας αριθμ. 263/25-5-2018, έχει σκοπό να παρέχει στο προσωπικό (μέλη ΔΕΠ, μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικό προσωπικό) και στους φοιτητές της Σχολής Θετικών Επιστημών, καθώς, επίσης, και στους πολίτες, τις απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή διεκπεραίωση των διοικητικών πράξεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε. Ο οδηγός αυτός δεν είναι χρήσιμος μόνο για το προσωπικό της Σ.Θ.Ε., αλλά και για τους αρμόδιους χειριστές των διοικητικών θεμάτων της Γραμματείας της Κοσμητείας και θα συμβάλλει στην άμεση, ολοκληρωμένη και εμπρόθεσμη διεκπεραίωση των διοικητικών πράξεων, καθώς και στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων προσώπων.

Ο οδηγός περιέχει για κάθε διοικητική πράξη αρμοδιότητας της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε. τις προβλεπόμενες νομικές διατάξεις, τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας και τις προθεσμίες κατάθεσης των δικαιολογητικών. Στο τέλος, υπάρχουν όλα τα υποδείγματα των εγγράφων που είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση των διοικητικών πράξεων, τα οποία και παρατίθενται σε επεξεργάσιμη μορφή παρακάτω.

Υποδείγματα εγγράφων

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1_Αίτηση ενδιαφερομένων για πρόσβαση σε διοικητικά έγγραφα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2_Αίτηση για διάθεση αίθουσας (προς τον υπεύθυνο της αίθουσας).doc

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3_Υπηρεσιακό Σημείωμα υπεύθυνου αίθουσας και προέδρου.doc

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4_Ενημερωτικό Σημείωμα υπεύθυνου αίθουσας και προέδρου (προς τον Κοσμήτορα).doc

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5_Υπηρεσιακό σημείωμα του Κοσμήτορα για άδεια παραμονής ανοικτού κτηρίου.doc

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6_Αίτηση για διάθεση φουαγιέ κτηρίων ή άλλων χώρων (προς τον Κοσμήτορα).doc

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 7_Αίτηση ΔΕΠ για άδεια εισόδου φοιτητών σε κτηριο.doc

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 8_Αίτηση άδειας απουσίας Μελών ΔΕΠ για προσωπικούς λόγους.doc

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9_Αίτηση ΔΕΠ για άδεια για επιστημονικούς λόγους.doc

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 10_Αίτηση ΔΕΠ για άδεια άνευ αποδοχών.doc

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 11_Αίτηση μέλους Δ.Ε.Π. για αναστολή άσκησης καθηκόντων.doc

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 12_Αίτηση μέλους ΕΤΕΠ για ένταξη σε θέση ΕΔΙΠ.doc

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 13_Εισήγηση Τριμελούς Επιτροπής για ένταξη μελών ΕΤΕΠ σε θέσεις ΕΔΙΠ.doc

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 14_Αίτηση φοιτητή_φοιτητριας για εξέταση μαθήματος από Τριμελή Επιτροπή.doc

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 15_Αίτηση επίσκεψης μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.doc

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 16_Έντυπο υποβολής υποψηφιότητας_Βραβείο Νέου Ερευνητή.doc

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 17_Έντυπο υποβολής πρότασης υποψηφιότητας_Τιμητικό Αριστείο Έρευνας.doc

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 18_Έντυπο υποβολής πρότασης υποψηφιότητας_Βραβείο Κοινωνικής Προσφοράς.doc

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 19_Θρησκευτικός όρκος αποφοίτων.doc

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 20_Διαβεβαίωση αποφοίτων.doc

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 21_Καθομολόγηση Διδακτόρων.doc

Τελετουργικό Ορκωμοσίας αποφοίτων των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε. .doc

Τελετουργικό Ορκωμοσίας αποφοίτων και αναγόρευση διδακτόρων των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε..doc

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 22_Προκήρυξη για εκλογές ανάδειξης Κοσμήτορα.doc

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 23_Έντυπο υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του Κοσμήτορα.doc

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 24_Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων και ορισμού Διαχειριστή εκλογικής διαδικασίας για τη θέση του Κοσμήτορα.doc

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 25_Πρακτικό καταμέτρησης ψήφων για την ανάδειξη Κοσμήτορα.doc

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 26_Πρακτικό εκλογής Κοσμήτορα.doc

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 27_Προκήρυξη για εκλογές ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου.doc

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 28_Έντυπο υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση Προέδρου_Αναπληρωτή Προέδρου.doc

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 29_Πρακτικό ανακήρυξης υποψηφίων και ορισμού Διαχειριστή για τη θέση Προέδρου_Αναπλ. Προέδρου.doc

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 30_Πρακτικό καταμέτρησης ψήφων για τη θέση Προέδρου_Αναπλ. Προέδρου.doc

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 31_Πρακτικό εκλογής Προέδρου_Αναπλ. Προέδρου.doc

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 32_Προκήρυξη για εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων ΕΔΙΠ_ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα της ΣΘΕ.doc

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 33_Αίτηση υποψηφιότητας ΕΔΙΠ_ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα της ΣΘΕ.doc

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 34_Ανακήρυξη υποψηφίων ΕΔΙΠ_ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα της ΣΘΕ.doc

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 35_Πρακτικό καταμέτρησης ψήφων Ε.ΔΙ.Π. Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα της ΣΘΕ.doc

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 36_Πρακτικό εκλογής Ε.ΔΙ.Π. Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα της ΣΘΕ.doc

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 37_Ενημέρωση προς τον Πρύτανη για φθορές στις κτηριακές υποδομές της ΣΘΕ.doc

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 38_Αίτηση Προέδρου για άδεια απουσίας και έγκριση μετακίνησης.doc

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 39_Αίτηση φοιτητή_τριας για υπαγωγή σε καθεστώς μερικής φοίτησης.doc

Γενική Αίτηση.doc

Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599_86.doc