Επιτροπή για Ερευνητικά Προγράμματα

Μέλη: Αργυράκης Παναγιώτης, καθηγητής Τμήματος Φυσικής, Λάζου Αντιγόνη, καθηγήτρια Τμήματος Βιολογίας, Λογοθετίδης Στέργιος, καθηγητή Τμήματος Φυσικής, Παπαζάχος Κωνσταντίνος καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας, Πλέρος Νικόλαος, επίκουρος καθηγητή Τμήματος Πληροφορικής, Τσόκας Γρηγόριος, καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας, Χολή-Παπαδοπούλου Θεοδώρα, καθηγήτρια Τμήματος Χημείας, Λασκαράκης Αργύριος, ΕΔΙΠ Τμήματος Φυσικής.

Στόχος: Διοργάνωση ημερίδων ή/και συναντήσεων εργασίας για την παροχή πληροφορίας αναφορικά με την αναζήτηση και τη συγγραφή προτάσεων για ερευνητικά προγράμματα.