Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4485/2017 (Α΄114) και το έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης αριθμ. 21740/2-5-2018 προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., για τριετή θητεία από 1-9-2018 έως 31-8-2021.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 12 Ιουνίου 2018 και σε περίπτωση που χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018, στην αίθουσα 2 της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε., στο ισόγειο του κτηρίου των Γραμματειών των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε., από 09:00 έως 13:00.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018 και ώρα 12:00 μ.

Λεπτομέρειες σχετικά με την εκλογική διαδικασία αναφέρονται στην προκήρυξη και στο ενημερωτικό έντυπο που επισυνάπτονται.