Οδηγός Διοικητικών Διαδικασιών της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε.

Η Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. στη συνεδρίασή της αριθμ. 263/25-5-2018 ενέκρινε τον "Οδηγό Διοικητικών Διαδικασιών της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε.", ο οποίος έχει σκοπό να παρέχει στο προσωπικό (μέλη ΔΕΠ, μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., διοικητικό προσωπικό) και στους φοιτητές της Σχολής Θετικών Επιστημών, καθώς, επίσης, και στους πολίτες, τις απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή διεκπεραίωση των διοικητικών πράξεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε.

Ο οδηγός αυτός δεν είναι χρήσιμος μόνο για το προσωπικό της Σ.Θ.Ε., αλλά και για τους αρμόδιους χειριστές των διοικητικών θεμάτων της Γραμματείας της Κοσμητείας και θα συμβάλλει στην άμεση, ολοκληρωμένη και εμπρόθεσμη διεκπεραίωση των διοικητικών πράξεων, καθώς και στην αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων προσώπων.

Ο οδηγός περιέχει για κάθε διοικητική πράξη αρμοδιότητας της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε. τις προβλεπόμενες νομικές διατάξεις, τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας και τις προθεσμίες κατάθεσης των δικαιολογητικών.

Στο τέλος υπάρχουν όλα τα υποδείγματα των εγγράφων που είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση των διοικητικών πράξεων, τα οποία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Σχολής Θετικών Επιστημών στο σύνδεσμο http://www.sci.auth.gr/?q=el/node/122.