Επικαιροποίηση του "Οδηγού Διοικητικών Διαδικασιών της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε."

Η Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. στη συνεδρίασή της αριθμ. 268/5-10-2018 επικαιροποίησε τον "Οδηγό Διοικητικών Διαδικασιών της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε." (Επικαιροποίηση_Οκτώβριος 2018), ο οποίος έχει αναρτηθεί στο σύνδεσμο  http://www.sci.auth.gr/?q=el/node/122 .

Η επικαιροποίηση αφορά:

- στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για την "Αναστολή άσκησης καθηκόντων των μελών Δ.Ε.Π." μετά τη δημοσίευση του ν. 4559/2018 και

- στην αλλαγή του ακαδημαϊκού έτους.

 

Από τη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε.