Επικαιροποίηση του "Οδηγού Διοικητικών Διαδικασιών της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε."

Η Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. στη συνεδρίασή της αριθμ. 274/25-1-2019 επικαιροποίησε τον "Οδηγό Διοικητικών Διαδικασιών της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε." (Επικαιροποίηση_Ιανουάριος 2019), ο οποίος έχει αναρτηθεί στο σύνδεσμο  http://www.sci.auth.gr/?q=el/node/122 .

Η επικαιροποίηση αφορά στην προσθήκη:

-  του Κανονισμού Αριστείας της Σ.Θ.Ε.

-  της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε.

- της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε.

- της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. - με τους  αναπληρωτές τους στα συλλογικά όργανα (Γενική Συνέλευση και Κοσμητεία) της Σ.Θ.Ε.

- στην επικαιροποίηση των Επιτροπών της Σ.Θ.Ε.

.

Από τη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε.