Προκηρύξεις εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του ν. 4485/2017 (Α΄114) προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων (με τους αναπληρωτές του) των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Σ.Θ.Ε., στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., για το χρονικό διάστημα 01-09-2019 έως 31-8-2021.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 και σε περίπτωση που χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019, στην αίθουσα συνεδριάσεων, στον 4ο όροφο του κεντρικού κτηρίου της Σ.Θ.Ε., από τις 11:30 π.μ. έως τις 14:00.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Παρασκευή 07 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00.

Λεπτομέρειες σχετικά με την εκλογική διαδικασία αναφέρονται στις προκηρύξεις που επισυνάπτονται.