Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου -με τον αναπληρωτή του-των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε.

Σας γνωστοποιούμε ότι, την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019, ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι διεξαχθείσες με κάλπη εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου-με τον αναπληρωτή του-των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε. για το χρονικό διάστημα από 01-09-2019 έως 31-08-2021, σύμφωνα με τα άρθρα 17 & 18 του Ν. 4485/2017, την υπουργική απόφαση αριθμ. 153348/Ζ1 (ΦΕΚ τ.’ Β, 3255/15-9-2017) και την αριθμ. Β. Προτ.191014/Ζ1/7-11-2017 (ΦΕΚ 3969/13-11-2017 τ. Β΄) υπουργική απόφαση που αφορά στην τροποποίηση της αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-2017 (Β΄3255) υπουργικής απόφασης. Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής προέβησαν στην άμεση ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, τα οποία έχουν ως εξής:

Γενική Συνέλευση της Σ.Θ.Ε.

Εκπρόσωπος: Γεώργιος Γαλαρινιώτης, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Φυσικής

Αναπληρωτής Εκπρόσωπος: -    (Δεν υπήρχε άλλος υποψήφιος)

 

Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε.

Εκπρόσωπος: Γεώργιος Γαλαρινιώτης, μέλος Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Φυσικής

Αναπληρωτής Εκπρόσωπος: -    (Δεν υπήρχε άλλος υποψήφιος)

 

Η Εφορευτική Επιτροπή

Σαούλα Βασιλειάδου

Ελπίδα Λαζαρίδου

Μιχαήλ Σωτηριάδης