Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο ΣΘΕ

Στη Σχολή Θετικών Επιστημών εφαρμόζεται και ακολουθείται το «Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο της Σ.Θ.Ε.» (έγκριση στη συνεδρίαση της Κοσμητείας αριθμ. 279/12-7-2019), το οποίο συμβάλει στον έγκαιρο προγραμματισμό και οργάνωση των ακαδημαϊκών και διοικητικών διαδικασιών της Κοσμητείας και των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε.