Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Γεωλογίας με θητεία έως 31-8-2020

Σας γνωστοποιούμε ότι, τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019, ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι διεξαχθείσες με κάλπη εκλογές για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Γεωλογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., με θητεία έως 31-8-2020, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4485/2017 και την υπουργική απόφαση αριθμ. 153348/Ζ1 (ΦΕΚ τ.’ Β, 3255/15-9-2017).

Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής προέβησαν στην άμεση ανακοίνωση του αποτελέσματος, σύμφωνα με το οποίο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας, με θητεία έως 31-8-2020, εκλέχθηκε ο κ. Κωνσταντίνος Βουβαλίδης, αναπληρωτής καθηγητής.

 

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Κωνσταντία Τολίκα (Πρόεδρος)

Ελένη Αηδονά

Αντώνιος Μουρατίδης

 

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το αποτέλεσμα των εκλογών θα βρείτε στο σύνδεσμο http://www.sci.auth.gr/?q=el/node/478.