Απόφαση Συγκλήτου σχετικά με την αναπλήρωση μαθημάτων