Προκηρύξεις εκλογών για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε. για θητεία από 1-9-2020 έως και 31-8-2022.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 (Α΄114) και της υπουργικής απόφασης αριθμ. 153348/Ζ1 (ΦΕΚ τ. Β' 15-9-2017) προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε. για διετή θητεία από 1-9-2020 έως 31-8-2022.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020 και σε περίπτωση που χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020, σε χώρο που θα οριστεί από τις Κεντρικές Εφορευτικές Επιτροπές, από τις 09:00 έως τις 14:00.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020.