Αναστολή της διαδικασίας εκλογών Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε.

Σας γνωστοποιούμε ότι, λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο του Πρύτανη αριθμ. 25255/28-5-2020, την παρ. 2 του άρθρου 72 του Ν. 4690/2020 (ΦΕΚ.  104/30-5-2020, τ’ Α), την κατάθεση στη Βουλή του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» και την επικείμενη συζήτηση του άρθρου 97 αυτού αναφορικά με τη διαδικασία εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος, αναστέλλονται οι διαδικασίες των από 28-5-2020 προκηρυχθέντων εκλογών για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε., μέχρι την ολοκλήρωση  της συζήτησης, ψήφισης και δημοσίευσης των σχετικών διατάξεων του ως άνω νόμου και των νεότερων οδηγιών.

Ο Κοσμήτορας της Σ.Θ.Ε.

Χαρίτων-Σαρλ Χιντήρογλου

Καθηγητής