Επαναπροκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε. για θητεία από 1-9-2020 έως και 31-8-2022.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 (Α΄114) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 97 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111, τ. Α', 12-6-2020) και τις υπουργικές απόφασεις αριθμ. 153348/Ζ1 (ΦΕΚ 3255, τ. Β', 15-9-2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και  αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020 (ΦΕΚ 2481, τ. Β', 22-6-2020) προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε. για διετή θητεία από 1-9-2020 έως 31-8-2022.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 και σε περίπτωση που χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020, αποκλειστικά με ηλεκτρονική ψηφοφορία, από τις 09:00 έως τις 14:00.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020.