Διόρθωση σφάλματος στις προκηρύξεις των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε.

Σε συνέχεια του εγγράφου του Γραφείου Πρύτανη αριθμ. 27910/24-6-2020 (επισυνάπτεται), κοινοποιούνται τα έγγραφα της Κοσμητείας αριθμ. 1646,1647,1648,1649,1650,1651/29-6-2020 με τα οποία στις προκηρύξει των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπλ. Προέδρων των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε. διορθώνεται

το εσφαλμένο «….Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 και σε περίπτωση που θα χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία ορίζεται η επόμενη ημέρα, Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020. ….» 

στο ορθό «…Ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η Τρίτη 21 Ιουλίου 2020 και σε περίπτωση που θα χρειαστούν επαναληπτικές ψηφοφορίες ορίζονται η επόμενη ημέρα, Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 και η μεθεπόμενη ημέρα, Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 …».