Πιστοποίηση ISO 9001:2015

Η Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε., στις 10 Ιουνίου 2021, πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά στο πεδίο της «Παροχής Υπηρεσιών Γραμματείας Κοσμητείας Σχολής Θετικών Επιστημών», σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015.

                                                         

Οι κύριοι σκοποί της εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (QMS) στη Γραμματεία της Κοσμητείας ΣΘΕ σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο είναι:

  1. Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και της σωστής λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με γνώμονα τη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα.
  2. Η ικανοποίηση και ο σαφής προσδιορισμός των αναγκών και των προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών.

 

Η Πολιτική Ποιότητας της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε. εγκρίθηκε ομόφωνα από την Κοσμητεία στη συνεδρίασή της αριθμ.308/17-5-2021.

Μπορείτε να αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας προκειμένου να αξιολογήσετε τις παρεχόμενες υπηρεσίες συμπληρώνοντας ένα ερωτηματολόγιο πέντε (5) ερωτήσεων.

Αν υπάρχει κάποιο παράπονο μπορείτε να συμπληρώσετε το δελτίο παραπόνων και να το αποστείλετε είτε ηλεκτρονικά (με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής) στη διεύθυνση info@sci.auth.gr είτε να το καταθέσετε έντυπα στη Γραμματεία της Κοσμητείας.