Σχετικά με την ανάδειξη εκπροσώπων των φοιτητών και των αναπληρωτών τους στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2021–2022.

Σε συνέχεια του εγγράφου του Γραφείου Πρυτανείας αριθμ. 33918/4-6-2021, σας γνωστοποιούμε ότι δημοσιεύθηκε (βλ. συνημμένο ΦΕΚ) η με αριθμ. 147084/Ζ1/16-11-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5364/τ.Β΄/19-11-2021) με θέμα : «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών των οργάνων των Α.Ε.Ι. - Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» και παρακαλείστε για τις δικές σας ενέργειες.