"Οδηγός Διοικητικών Διαδικασιών Κοσμητείας Σ.Θ.Ε."Σχετική εικόνα

Ο οδηγός περιέχει για κάθε διοικητική πράξη αρμοδιότητας της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε. τις προβλεπόμενες νομικές διατάξεις, τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας και τις προθεσμίες κατάθεσης των δικαιολογητικών. Στο τέλος, υπάρχουν όλα τα υποδείγματα των εγγράφων που είναι απαραίτητα για τη διεκπεραίωση των διοικητικών πράξεων, και τα οποία παρατίθενται σε επεξεργάσιμη μορφή εδώ.

The Faculty

Welcome to the website of  Faculty of Sciences at A.U.Th., where you can find information concerning the establishment of the Faculty, the Schools, as well as its organization and administration .

 

The Faculty of Sciences continues on the tradition of the Faculty of Physics and Mathematics, founded along with the University of Thessaloniki in the year 1925, it began operations in 1927-28 and was renamed to function under a new administrative structure in 1982.