Εκθέσεις απολογισμού Κοσμήτορα

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 9 του Ν.4009/2011 όπως ίσχυαν μέχρι 3-8-2018 και τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 19 του Ν.4485/2017 "Ο Κοσμήτορας συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του, την οποία υποβάλλει προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση της Σχολής".

- Η ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του Κοσμήτορα κ. Χ.Σ. Χιντήρογλου για το ακαδ. έτος 2014-2015 εγκρίθηκε στη Γ.Σ. της Σ.Θ.Ε. στις 25 Σεπτεμβρίου 2015.

- Η ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του Κοσμήτορα κ. Χ.Σ. Χιντήρογλου για το ακαδ. έτος 2015-2016 εγκρίθηκε στη Γ.Σ. της Σ.Θ.Ε. στις 29 Νοεμβρίου 2016.

- Η ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του Κοσμήτορα κ. Χ.Σ. Χιντήρογλου για το ακαδ. έτος 2016-2017 εγκρίθηκε στη Γ.Σ. της Σ.Θ.Ε. στις 15 Ιανουαρίου 2018.

- Η ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του Κοσμήτορα κ. Χ.Σ. Χιντήρογλου για το ακαδ. έτος 2017-2018 εγκρίθηκε στη Γ.Σ. της Σ.Θ.Ε. στις 21 Νοεμβρίου 2018.

- Η ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του Κοσμήτορα κ. Χ.Σ. Χιντήρογλου για το ακαδ. έτος 2018-2019 εγκρίθηκε στη Γ.Σ. της Σ.Θ.Ε. στις 4 Δεκεμβρίου 2019.

- Η ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του Κοσμήτορα κ. Χ.Σ. Χιντήρογλου για το ακαδ. έτος 2019-2020 εγκρίθηκε στη Γ.Σ. της Σ.Θ.Ε. στις 22 Δεκεμβρίου 2020.

- Η ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του Κοσμήτορα κ. Χ.Σ. Χιντήρογλου για το ακαδ. έτος 2020-2021 εγκρίθηκε στη Γ.Σ. της Σ.Θ.Ε. στις 26 Aυγούστου 2021.