Πολιτική Ποιότητας Κοσμητείας Σ.Θ.Ε.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Σ.Θ.Ε.

(απόφαση της Κοσμητείας Σ.Θ.Ε. στη συνεδρίαση αριθμ. 308/17-5-2021)

Η ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ της Σχολής Θετικών Επιστημών (Σ.Θ.Ε) θεωρεί ως παράγοντα πρωταρχικής σημασίας την Ποιότητα, η πολιτική της οποίας εναρμονίζεται με την Πολιτική Ποιότητας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (απόφαση Συγκλήτου στη συνεδρίαση της αριθμ. 2981/7-3-2019), για την εξασφάλιση της ικανοποίησης των εντολέων της και την καθιέρωση της αξιοπιστίας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της

"ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ"

Η Κοσμητεία ΣΘΕ έχει προβεί στην ανάπτυξη, εγκατάσταση και εφαρμογή ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (QMS) στη Γραμματεία της Κοσμητείας ΣΘΕ, σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 το οποίο και δεσμεύεται να τηρεί, με συνέπεια και γνώμονα την παροχή υπηρεσιών σταθερής και εγνωσμένης ποιότητας.

Η παρούσα δήλωση Πολιτικής Ποιότητας αποτελεί δέσμευση για συμμόρφωση με εθνικούς νόμους, κοινοτικές και κανονιστικές οδηγίες κλπ, τις απαιτήσεις του προτύπου και τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
Αφορά όλες τις αρμοδιότητες της Κοσμητείας ΣΘΕ, γνωστοποιείται και είναι διαθέσιμη σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη όπως ενδείκνυται και εξασφαλίζεται ότι εφαρμόζεται σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό τη δημιουργία της σχετικής συνείδησης των Αρχών και της Φιλοσοφίας του Συστήματος.

Η ευθύνη της υλοποίησης της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας σε συνδυασμό με την λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, ανατίθεται στον Υπεύθυνο του Συστήματος Διαχείρισης (ΥΣΔ), ο οποίος είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή και συντήρηση του, με στόχο την συνεχή βελτίωση του.

Οι κύριοι σκοποί του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας στη Γραμματεία της Κοσμητείας ΣΘΕ, είναι :
1. Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και της σωστής λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με γνώμονα τη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα.
2. Η ικανοποίηση και ο σαφής προσδιορισμός των αναγκών και των προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών.

Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με ενέργειες όπως:
1. Η αναλυτική περιγραφή και επικαιροποίηση (όποτε κρίνεται απαραίτητο από τη σχετική νομοθεσία) των αρμοδιοτήτων της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε. και η τυποποίηση των διαδικασιών και των εγγράφων που τις διέπουν.
2. Η συνεχής και τεκμηριωμένη παρακολούθηση της έγκαιρης και άρτιας διεκπεραίωσης των διεργασιών.
3. Η διαρκής και τεκμηριωμένη παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών.
4. Η συνεχής και τεκμηριωμένη αξιολόγηση του βαθμού ικανοποίησης των ενδιαφερόμενων μερών.

5. Η συνεχής και τεκμηριωμένη διερεύνηση και ανάλυση των αιτιών εμφάνισης των αδυναμιών με σκοπό τον καθορισμό και την εφαρμογή των αναγκαίων διορθωτικώνή/και προληπτικών ενεργειών για το μετριασμό των επιπτώσεών τους.
6.Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού.
7.Η προσέγγιση διακινδύνευσης για τον καθορισμό και την αντιμετώπιση των απειλών ήτην αξιοποίηση των ευκαιριών που μπορεί να επηρεάζουν την συμμόρφωση τωνπαρεχόμενων υπηρεσιών.
8.Η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας του προσωπικού.

Από τους σκοπούς αυτούς, απορρέουν οι Στόχοι για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, οι οποίοι τίθενται από την Κοσμητεία, και παρακολουθούνται με ευθύνη του Υπευθύνου του Συστήματος Διαχείρισης. Η Κοσμητεία ΣΘΕ δεσμεύεται για την διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων και μέσων, για την επίτευξη αυτών των στόχων, που κάθε φορά τίθενται από αυτή.

Τα ποσοτικά και ποσοστιαία μεγέθη των στόχων αυτών καθώς και ο βαθμός επίτευξης τους, μαζί με την Πολιτική Ποιότητας, εξετάζονται και αξιολογούνται από την Κοσμητεία ΣΘΕ (Διοίκηση), στο πλαίσιο των προγραμματισμένων Ανασκοπήσεων, του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (QMS), με απώτερο σκοπό την συνεχή βελτίωσή του. Η Γραμματεία Κοσμητείας ΣΘΕ μέσα από την αταλάντευτη προσήλωση της Διοίκησης, στην τήρηση των αρχών που εκτίθενται στην παρούσα Πολιτική Ποιότητας και γενικότερα, σε όλη την έκταση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (QMS) του οργανισμού, προσβλέπει στη συνεχή και σταθερή βελτίωση των υπηρεσιών της, με τη χρήση των οποίων υποστηρίζεται η επίτευξη των γενικότερων στόχων της Κοσμητείας της ΣΘΕ όπως: ενδυνάμωση της συνοχής της ακαδημαϊκής κοινότητας της ΣΘΕ, διαρκής προσαρμογή των ΠΠΣ και ΠΜΣ σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ανάπτυξη διεθνών ΠΜΣ, διαρκής βελτίωση της διεπιστημονικότητας σε όλα τα επίπεδα του ακαδημαϊκού βίου, ανάπτυξη σύγχρονων προτύπων εκπαίδευσης των επιστημών που θεραπεύει η Σχολή, διαρκής αναζήτηση νέων πόρων από διεθνείς και εθνικές συνεργασίες, συνεχής βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής, ανάπτυξη στρατηγικών ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών, ενσωμάτωση των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης και του ενιαίου Ευρωπαϊκού Περιβάλλοντος στα προγράμματα σπουδών, διαρκής βελτίωση των διοικητικών υπηρεσιών, συνεχής βελτίωσης της προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ και συντήρηση των κτηριακών υποδομών της Σχολής.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α.Π.Θ.

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ, μετά από εισήγηση της ΜΟΔΙΠ-ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 23/28-2-2019) στη συνεδρίασή της με αριθμό 2981/7-3-2019 προσδιόρισε την Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος ως εξής:

1. Συνεχής βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση και την έρευνα

2. Συνεχής βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών και των υπηρεσιών του ΑΠΘ

3. Συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ποιότητας ζωής στο ΑΠΘ

4. Διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα

5. Ανάδειξη στην κοινωνία, στην πολιτεία, αλλά και στη διεθνή επιστημονική κοινότητα του έργου που συντελείται στο ΑΠΘ

Η πολιτική ποιότητας πραγματοποιείται με:

  • τη δέσμευση για συμμόρφωση με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του Ιδρύματος
  • τη θέσπιση, ανασκόπηση, επανασχεδιασμό και επαναπροσδιορισμό των στόχων της διασφάλισης ποιότητας, οι οποίοι εναρμονίζονται πλήρως με τη στρατηγική του Ιδρύματος.

Η πολιτική αυτή υποστηρίζει κυρίως:

  • την οργάνωση του εσωτερικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας
  • την ανάληψη των ευθυνών της ηγεσίας του Ιδρύματος, των Τμημάτων και άλλων λειτουργικών μονάδων, των μελών του προσωπικού και των φοιτητών, καθώς και τον ρόλο που τους αναλογεί σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας
  • τη διαφύλαξη των ακαδημαϊκών αρχών, της δεοντολογίας, την αποτροπή των διακρίσεων, την ενθάρρυνση της συμμετοχής εξωτερικών φορέων στη διασφάλιση ποιότητας
  • τη συνεχή βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλίας, της έρευνας και της καινοτομίας
  • τη διασφάλιση ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών και τη συμμόρφωσή τους με το ειδικό πρότυπο της ΑΔΙΠ
  • την αποτελεσματική οργάνωση των υπηρεσιών και την ανάπτυξη και διατήρηση των υποδομών
  • τη διάθεση και αποτελεσματική διαχείριση των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία του Ιδρύματος
  • την ανάπτυξη και ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού.