Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Γεωλογίας της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 (Α΄114) και της υπουργικής απόφασης αριθμ. 153348/Ζ1 (ΦΕΚ τ. Β' 15-9-2017) προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Γεωλογίας για θητεία έως 31-8-2020. Η προκήρυξη των εκλογών γίνεται λόγω παραίτησης του Προέδρου του Τμήματος Γεωλογίας κ. Χαράλαμπου Φείδα (ανάληψη καθηκόντων ως Αντιπρύτανης από 1-9-2019) και της αυτοδίκαιης υπεισέλευσης του Αναπλ. Προέδρου κ. Κωνσταντίνου Παπαζάχου στα καθήκοντα του Προέδρου από 26-9-2019 (ΦΕΚ. 781/ΥΟΔΔ/26-9-2019)

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019 και σε περίπτωση που χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία την Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019, στην αίθουσα Ε11, στον 1ο όροφο, στη Δυτική πτέρυγα του κεντρικού κτηρίου της Σ.Θ.Ε., από τις 09:00 π.μ. έως τις 12:00 μ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019.

Λεπτομέρειες σχετικά με την εκλογική διαδικασία αναφέρονται στην προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΥΖΗ46Ψ8ΧΒ-60Γ) και στο ενημερωτικό έντυπο που επισυνάπτονται.