Επιτροπή Πολιτισμού, Επικοινωνίας και Αριστείας

Η Επιτροπή Πολιτισμού, Επικοινωνίας και Αριστείας της Σ.Θ.Ε. αποτελείται από τα εξής μέλη:

  1. Αθηνά Βακάλη, Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής (Συντονίστρια)
  2. Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωλογίας
  3. Θωμά Κεχαγιά, Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής
  4. Δημήτριο Μπικιάρη, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας
  5. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Μαθηματικών
  6. Αλεξάνδρα Στάικου, Επικ. Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας

Στόχος της Επιτροπής είναι να οργανώνει, σε συνεργασία με την Κοσμητεία, εκδηλώσεις με απώτερο στόχο τη σύνδεση της Σχολής με την Κοινωνία. Παράλληλα, η επιτροπή σε ετήσια βάση, και αφού ακολουθήσει τα θεσμοθετημένα κριτήρια του ΑΠΘ στα ζητήματα Αριστείας, θα εισηγείται στην Κοσμητεία την απονομή αριστείων.