Επιτροπή Πολιτισμού, Επικοινωνίας και Αριστείας

Η Επιτροπή Πολιτισμού, Επικοινωνίας και Αριστείας της Σ.Θ.Ε. αποτελείται από τα εξής μέλη:

  1. Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωλογίας (Συντονίστρια)
  2. Νικόλαο Πλέρο, Επικ. Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής
  3. Θωμά Κεχαγιά, Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής
  4. Δημήτριο Μπικιάρη, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας
  5. Αλεξάνδρα Στάικου, Επικ. Καθηγήτρια του Τμήματος Βιολογίας
  6. Παναγιώτη Μπατακίδη, Επικ. Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών

Στόχος της Επιτροπής είναι να οργανώνει, σε συνεργασία με την Κοσμητεία, εκδηλώσεις με απώτερο στόχο τη σύνδεση της Σχολής με την Κοινωνία. Παράλληλα, τρεις (3) εκπρόσωποι της Επιτροπής θα συμμετέχουν σε ετήσια βάση στην Επιτροπή Αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Αριστείας, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αριστείας της Σ.Θ.Ε.