Επιτροπή Στρατηγικής Ανάπτυξης και Υποδομών

Η Επιτροπή Στρατηγικής Ανάπτυξης και Υποδομών της Σ.Θ.Ε αποτελείται από τα εξής μέλη:

  1. Κωνσταντίνο Χρυσάφη, Καθηγητή του Τμήματος Φυσικής (Συντονιστής)
  2. Δημήτριο Αχιλιά, Καθηγητή του Τμήματος Χημείας
  3. Γεώργιο Καρακαΐση, Καθηγητή του Τμήματος Γεωλογίας
  4. Νικόλαο Κονοφάο, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής
  5. Βασίλειο Μιχαηλίδη, Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας
  6. Γεώργιο Ραχώνη, Αναπλ. Καθηγητή του Τμήματος Μαθηματικών

 

Στόχος της Επιτροπής είναι η ανάπτυξη πληροφορικού υλικού από την παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα σε ζητήματα ανάπτυξης και υποδομών. Οι διεθνείς καλές πρακτικές πρέπει να αποτυπώνονται και να επεξεργάζονται, ώστε να διαχέονται στο προσωπικό της Σχολής, και να δημιουργείται η κατάλληλη κουλτούρα αναπτυξιακών δράσεων. Η επιτροπή παράλληλα θα μπορούσε να αναπτύξει και σχέδιο διεπιστημονικής ανάπτυξης εντός της Σχολής με κατάλληλες δράσεις αλληλοενημέρωσης.