Επιτροπή Προγραμμάτων Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας

Στόχος της επιτροπής η διαμόρφωση ενός πρότυπου προγράμματος κατάλληλα δομημένου για τους επιστημονικούς κλάδους που θεραπεύει η Σχολή μας.

Μέλη: Σπ. Παυλίδης (Τμ. Γεωλογίας), Αθ. Πάπιστας (Τμ. Μαθηματικών), Ευρ. Χατζηκρανιώτης (Τμ. Φυσικής), Μ. Σιγάλας (Τμ. Χημείας), Ι. Παντής (Τμ. Βιολογίας). Αναπληρωματικά μέλη (Κ. Καραμπετάκης, Παν. Γιανακουδάκης, Μ. Καλλέρη, Κ. Βουδούρης, Θρ. Τσιάτσος, και Αλ. Στάϊκου).

Σχόλια: Η επιτροπή παρέδωσε τις εκθέσεις της για κάθε Τμήμα ξεχωριστά οι οποίες βρίσκονται σε τελικό στάδιο έγκρισης από τη ΜΟΔΙΠ, για να ακολουθήσει η τελική έγκριση από τη Σύγκλητο.