Νέα της Σχολής

Πιστοποίηση της Γραμματείας της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε. σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015

Bρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε., στις 10 Ιουνίου 2021, πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά στο πεδίο της «Παροχής Υπηρεσιών Γραμματείας Κοσμητείας Σχολής Θετικών Επιστημών», σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015. Η επιτυχής πιστοποίηση της Κοσμητείας της ΣΘΕ ήταν το αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας που τη χαρακτήριζε η διαρκής και  εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των μελών της.

Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπων-με τους αναπληρωτές τους-των μελών Ε.ΔΙ.Π & Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργανα της Σ.Θ.Ε.

Τα μέλη των τριμελών  Εφορευτικών Επιτροπών, έπειτα από την παραλαβή των αιτήσεων υποψηφιότητας και την εξέταση της εκλογιμότητας, ανακήρυξαν  τους υποψήφιους για την ανάδειξη εκπροσώπων-με τους αναπληρωτές τους-των μελών  Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) & Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της Σ.Θ.Ε. στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών.

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ. για τριετή θητεία από 01-09-2021 έως και 31-08-2024.

Σας γνωστοποιούμε ότι, τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021, ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι διεξαχθείσες με ηλεκτρονική ψηφοφορία εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., για τριετή θητεία από 01-09-2021 έως και 31-08-2024, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4485/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις υπουργικές αποφάσεις αριθμ. 153348/Ζ1 (ΦΕΚ τ.’ Β, 3255/15-9-2017) και 77561/Ζ1/19-6-2020 (ΦΕΚ 2481, τ. Β’, 22-6-2020).

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων-με τους αναπληρωτές τους-των μελών Ε.Τ.Ε.Π. της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ., στα συλλογικά όργανα της Σ.Θ.Ε. για το χρονικό διάστημα από 01-09-2021 έως και 31-08-2023.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του ν. 4485/2017 (Α΄114) προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων (με τους αναπληρωτές τους) των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της Σ.Θ.Ε., στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., για το χρονικό διάστημα 01-09-2021 έως και 31-8-2023.

Eκπροσώπηση φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων) στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ για το ακαδ. έτος 2021-2022.

Κοινοποιείται έγγραφο του Γραφείου Πρυτανείας του Α.Π.Θ. αριθμ. 33918/4-6-2021, σχετικά με την εκπροσώπηση φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων) στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ για το ακαδ. έτος 2021-2022.

Ανακοίνωση υποψηφίων Κοσμητόρων της Σ.Θ.Ε. για τριετή θητεία από 01-09-2021 έως και 31-08-2024, στις εκλογές της 14ης Ιουνίου 2021.

Τα μέλη της πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), έπειτα από την παραλαβή των αιτήσεων υποψηφιότητας και την εξέταση της εκλογιμότητας, ανακήρυξαν  υποψήφιους  για τη θέση του/της Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε. για τριετή θητεία από 01-09-2021 έως και 31-08-2024, στις εκλογές της 14ης Ιουνίου 2021, αλφαβητικά τους εξής:

Σελίδες