Νέα της Σχολής

Διόρθωση σφάλματος στις προκηρύξεις των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε.

Σε συνέχεια του εγγράφου του Γραφείου Πρύτανη αριθμ. 27910/24-6-2020 (επισυνάπτεται), κοινοποιούνται τα έγγραφα της Κοσμητείας αριθμ. 1646,1647,1648,1649,1650,1651/29-6-2020 με τα οποία στις προκηρύξει των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπλ. Προέδρων των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε. διορθώνεται

Ψήφισμα για το θάνατο του ομότιμου καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας της Σ.Θ.Ε. Ιωάννη Τσέκου.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, μετά την αναγγελία του θανάτου του Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Ιωάννη Τσέκου, εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη και οδύνη της για την απώλεια του επίλεκτου συναδέλφου, του εξαίρετου επιστήμονα και συνιδρυτή του Τμήματος Βιολογίας, ο οποίος με το εξαίρετο ήθος του τίμησε τη Σχολή προσφέροντας σημαντικές εκπαιδευτικές, επιστημονικές και ερευνητικές υπηρεσίες.

Επαναπροκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε. για θητεία από 1-9-2020 έως και 31-8-2022.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 (Α΄114) όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 97 του ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 111, τ. Α', 12-6-2020) και τις υπουργικές απόφασεις αριθμ. 153348/Ζ1 (ΦΕΚ 3255, τ. Β', 15-9-2017) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και  αριθμ. 77561/Ζ1/19-6-2020 (ΦΕΚ 2481, τ. Β', 22-6-2020) προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε. για διετή θητεία από 1-9-2020 έως 31-8-2022.

Ανάκληση προκηρύξεων εκλογών για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπλ. Προέδρων των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4690/2020  και τις διατάξεις του άρθρου 97 και της παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 4692/2020 ανακαλεί τις από 28-5-2020 προκυρηχθείσες εκλογές για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε. για διετή θητεία από 1-9-2020 έως 31-8-2022, λόγω αλλαγής του νομικού πλαισίου που καθορίζει τη σχετική διαδικασία.

Οι παραπάνω εκλογές θα επαναπροκηρυχθούν σύμφωνα με τις υφιστάμενες νομικές διατάξεις.

 

Eκπροσώπηση φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων) στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ.

Κοινοποιείται έγγραφο του Γραφείου Πρυτανείας του Α.Π.Θ. αριθμ. 25483/1-6-2020, σχετικά με την εκπροσώπηση φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων) στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ για το ακαδ. έτος 2020-2021.

Προκηρύξεις εκλογών για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε. για θητεία από 1-9-2020 έως και 31-8-2022.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 (Α΄114) και της υπουργικής απόφασης αριθμ. 153348/Ζ1 (ΦΕΚ τ. Β' 15-9-2017) προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων της Σ.Θ.Ε. για διετή θητεία από 1-9-2020 έως 31-8-2022.

Ψήφισμα για το θάνατο του ομότιμου καθηγητή του Τμήματος Χημείας της Σ.Θ.Ε. Θεμιστοκλή Κουϊμτζή.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, μετά την αναγγελία του θανάτου του Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Θεμιστοκλή Κουϊμτζή εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια του επίλεκτου συναδέλφου, ο οποίος τίμησε τη Σχολή προσφέροντας σημαντικές εκπαιδευτικές και ερευνητικές υπηρεσίες.

Η Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ αποφασίζει:

Σελίδες