Επικοινωνία

ΚΟΣΜΗΤΟΡΙΣΣΑ                                                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ

Τηλ: 2310-998010                                                     Τηλ: 2310-998020, 998072

e-mail: dean@sci.auth.gr                                           e-mail: info@sci.auth.gr

                                                                           

                                                                                               

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Θετικών Επιστημών, Κοσμητεία

Κτίριο Γραμματειών Σχολής Θετικών Επιστημών, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη.