Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων-με τους αναπληρωτές τους-των μελών Ε.Τ.Ε.Π. της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ., στα συλλογικά όργανα της Σ.Θ.Ε. για το χρονικό διάστημα από 01-09-2021 έως και 31-08-2023.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Θετικών Επιστημών έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του ν. 4485/2017 (Α΄114) προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων (με τους αναπληρωτές τους) των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) της Σ.Θ.Ε., στη Γενική Συνέλευση και την Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., για το χρονικό διάστημα 01-09-2021 έως και 31-8-2023.

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 (και σε περίπτωση που χρειαστεί επαναληπτική ψηφοφορία την Πέμπτη 1 Ιουλίου 2021), με ηλεκτρονική ψηφοφορία, από τις 09:30 π.μ. έως τις 12:00 μ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι η Πέμπτη 17 Ιουνίου 2021 και ώρα 14:00.

Λεπτομέρειες σχετικά με την εκλογική διαδικασία αναφέρονται στις προκηρύξεις που επισυνάπτονται.