Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ. για τριετή θητεία από 01-09-2021 έως και 31-08-2024.

Σας γνωστοποιούμε ότι, τη Δευτέρα 14 Ιουνίου 2021, ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι διεξαχθείσες με ηλεκτρονική ψηφοφορία εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., για τριετή θητεία από 01-09-2021 έως και 31-08-2024, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 4485/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις υπουργικές αποφάσεις αριθμ. 153348/Ζ1 (ΦΕΚ τ.’ Β, 3255/15-9-2017) και 77561/Ζ1/19-6-2020 (ΦΕΚ 2481, τ. Β’, 22-6-2020).

Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, τα μέλη της Κ.Ε.Ε. προέβησαν στην άμεση ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τα οποία Κοσμήτορας της Σ.Θ.Ε., για τριετή θητεία από 01-09-2021 έως και 31-08-2024, εκλέγεται η κ. Χαρά-Μυρτώ-Αγάπη Χαραλάμπους, καθηγήτρια του Τμήματος Μαθηματικών.

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο http://www.sci.auth.gr/?q=el/node/358/.