Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου-με τον αναπληρωτή του- των μελών Ε.ΔΙ.Π. στα συλλογικά όργανα της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ. για διετή θητεία από 01-09-2021 έως και 31-08-2023.

Σας γνωστοποιούμε ότι, την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021, ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι διεξαχθείσες με ηλεκτρονική ψηφοφορία εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου-με τον αναπληρωτή του- των μελών Ε.ΔΙ.Π. στα συλλογικά όργανα της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ., για διετή θητεία από 01-09-2021 έως και 31-08-2023, σύμφωνα με τα άρθρα 17 & 18 του Ν. 4485/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τις υπουργικές αποφάσεις αριθμ. 153348/Ζ1 (ΦΕΚ τ.’ Β, 3255/15-9-2017) και 77561/Ζ1/19-6-2020 (ΦΕΚ 2481, τ. Β’, 22-6-2020) 60944/Ζ1/28-5-2021 (ΦΕΚ 2358/3-6-2021 τ. Β').

Μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, τα μέλη της Ε.Ε. προέβησαν στην άμεση ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τα οποία εκπρόσωποι των μελών Ε.ΔΙ.Π. για διετή θητεία από 01-09-2021 έως και 31-08-2023 εκλέχθηκαν

α) στη Γενική Συνέλευση της Σ.Θ.Ε.:  Θωμάς Μακεδών, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Γεωλογίας

β) στην Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε.:  Θωμάς Μακεδών, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Γεωλογίας

Δεν εκλέχθηκαν αναπληρωτές εκπρόσωποι καθώς δεν υπήρχαν άλλοι υποψήφιοι.

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο http://www.sci.auth.gr/?q=el/node/639.