Πιστοποίηση της Γραμματείας της Κοσμητείας της Σ.Θ.Ε. σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015

Bρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η Κοσμητεία της Σ.Θ.Ε., στις 10 Ιουνίου 2021, πιστοποιήθηκε για πρώτη φορά στο πεδίο της «Παροχής Υπηρεσιών Γραμματείας Κοσμητείας Σχολής Θετικών Επιστημών», σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015. Η επιτυχής πιστοποίηση της Κοσμητείας της ΣΘΕ ήταν το αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας που τη χαρακτήριζε η διαρκής και  εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των μελών της.

Οι κύριοι σκοποί της εφαρμογής του ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας (QMS) στη Γραμματεία της Κοσμητείας ΣΘΕ σύμφωνα με το παραπάνω πρότυπο είναι:

  1. Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών και της σωστής λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με γνώμονα τη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα.
  2. Η ικανοποίηση και ο σαφής προσδιορισμός των αναγκών και των προσδοκιών των ενδιαφερόμενων μερών

Δεσμευόμαστε να αναζητούμε συνεχώς νέους και καινοτόμους τρόπους λειτουργίας για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών και κρίνουμε ιδιαίτερα σημαντική τη συνεργασία και τη συμβολή όλων των μελών της Σ.Θ.Ε. προς αυτή την κατεύθυνση.

Με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τα μέλη της Κοσμητείας για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη τους, καθώς και τον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ για την οικονομική ενίσχυση για την ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

 

Ο Κοσμήτορας της Σ.Θ.Ε.

Χαρίτων-Σαρλ Χιντήρογλου

Καθηγητής